رد کردن لینک ها

پروتکل های بهداشتی در خصوص کرونا ویروس

کسبه محترم بازار مبل کاسپین جهت حفظ سلامت خود و مشتریان لطفا دستورالعمل های اعلامی از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا را از لینک ذیل دریافت و با توجه به مفاد آن اقدام نمایید.

دستورالعمل بازگشت به کار شاغلین

http://EOH.behdashtcdn.ir/158.pdf

دستورالعمل ضوابط استفاده از بخش خصوصی در عملیات گندزدایی
http://EOH.behdashtcdn.ir/175.pdf

دستورالعمل محیط های اداری

http://EOH.behdashtcdn.ir/141.pdf

به گفتگو بپیوندید